Ved en meningsmåling ønsker vi at gøre en antagelse om en population ud fra egenskaberne ved en mindre stikprøve (meningsmåling). Vi kan umuligt sige noget helt eksakt om en population, men ved hjælp af nogle statistiske forudsætninger kan vi antage en tilnærmet værdi og vi kan beregne, med hvilken sikkerhed vi kan udtale os.

En population er en større gruppe mennesker. Det kan være den samlede befolkning i et land, region eller kommune eller det kan være en kundegruppe, foreningsmedlemmer m.m.

Vi antager, at deltagerne i meningsmålingen er udvalgt helt tilfældigt og svarer uafhængigt af hinanden. Vi vil dermed betragte svarerne som værende statistisk normalfordelt med en middelværdi (µ) og en standardafvigelse (σ).

Det almindeligt anerkendt og praksis, at anvende et såkaldt 95 % konfidensinterval i forbindelse med menings­målinger. Konfidens betyder tillid og hermed menes, at vi med stor sandsynlighed har tillid til, at den sande værdi i hele populationen ligger inden for et beregnet interval ud fra meningsmålingen.

Ved et 95 % konfidensinterval kan fejlmargin (usikkerheden) ved en meningsmåling beregnes som:

Formel

p angiver udfaldet i meningsmålingen og n er meningsmålingens størrelse.

Regneeksempel
I en meningsmåling blandet 1034 stemmeberettigede mennesker udtalte 259 personer, at de ville stemme på et bestemt parti. I stikprøven svarer det til 259/1036 = 0,250 = 25,0 %. Fejlmargin ved et 95 % konfidensinterval beregnes til:

Beregning

Vi antager dermed, at befolkningen vil give partiet følgende stemmer: 25,0 ± 2,6 %.  Det vil sige, at valgresultatet med 95 % ‘s sandsynlighed vil ligge i intervallet fra 22,4 % til 27,6 %.

Fejlmargin
Sammenhæng mellem meningsmålingens størrelse og fejlmargin er vist med nedenstående tabel:

Fejlmargin tabel

Tabellen viser flere interessante forhold:

  • Jo større meningsmåling, des mindre fejlmargin. For at halvere fejlmargin skal antal svar i meningsmålinger øges 4 gange. I de fleste tilfælde anvendes en meningsmåling på 500 eller 1000 svar for at få en acceptabel usikkerhed i undersøgelsen.
  • Jo mindre udfaldet er, des mindre er fejlmargin. Det betyder, at usikkerheden varierer alene ud fra udfaldets størrelse. I en meningsmåling med 500 interview får parti X 30,0 % af stemmerne og parti Y 2,0 % af stemmerne. Resultatet i befolkningen vil med 95 % ‘s sikkerhed være, at parti X får 30,0 ± 4,0 % stemmer og parti Y får 2,0 ± 1,2 %.
  •  Fejlmargin afhænger ikke af populationens størrelse.